TOP termékek

Vásárlási feltételek

Általános szerződési feltételek
Adatkezelési tájékoztató
Általános szerződési feltételek
Általános Szerződési Feltételek

Hatályba lépés időpontja: 2021. 11. 10. Preambulum

Jelen Általános Szerződési Feltétel (a továbbiakban: ÁSZF) tartalmazza a szolgáltatást nyújtó VASART Innovációs Kft. (székhely: 9700 Szombathely, Malom utca 3. fszt. 1., telephely: 9700 Szombathely, Vépi út 4.., cg..: 18-09-113113 adószám: 25825178-2-18, képviseli: Vincze-Andor Balázs ügyvezető, email: shop@vasart.hu, telefonszám: +3620/4451767) a továbbiakban: Szolgáltató) és a szolgáltatást igénybe vevő, természetes vagy jogi személy (továbbiakban: Megrendelő) közötti szerződés általános feltételeit, a Szolgáltató és a Megrendelő jogait és kötelezettségeit.

 

A Szolgáltató fenntartja a jogát annak, hogy az ÁSZF-et egyoldalúan módosítja. A módosításról rövid felhívásban tájékoztatja a regisztrált felhasználókat, amelyet a fiók regisztrációjánál megadott email címre kiküld, továbbá közzéteszi a módosított változatot egységes szerkezetbe foglalva a weboldalán. 

 

A szerződés tárgya – A Szolgáltató által nyújtott szolgáltatások

A Szolgáltató weboldalán található termékek megrendelése, egyedi megrendelések kérése, valamint online fizetés. 

 

Elérhető szolgáltatások és tanfolyamok

 1. A webshopban megtalálhatók a Szolgáltató által egyedileg tervezett termékek.
 2. A weboldalon minden termék esetén a termék fotójára kattintva található egy részletes termékleírás, az elérhető színek, valamint a termékhez készült, letölthető fúrósablon. A fúrósablon kicsomagolásához szükséges jelszót a Szolgáltató a Megrendelő általi vásárlás után küldi meg. 
 3. A Szolgáltató lehetőséget biztosít arra, hogy Megrendelő egyedi igényei alapján megtervezett és elkészített terméket is vásárolhasson. A termékek megvásárlásának folyamata a Szolgáltató internetes weblapján keresztül

 1. A Szolgáltató a weblapján a termékeket meg lehet vásárolni regisztrációval és regisztráció nélkül is oly módon, hogy Megrendelő a termék nevére, fotójára, vagy a Részletek gombra kattintva bővebben megtekintheti a termék ismertetőjét, méreteit, a választható színeket, valamint a megvásárolni kívánt termék árát. Megrendelő a kiválasztott terméket a Kosárba gombra kattintva tudja megvásárolni. A kiválasztott termék ezt követően egy virtuális kosárba kerül, azonban ekkor még nem jön létre fizetési kötelezettség. Lehetőség van arra, hogy Megrendelő a megrendelést áttekintse, annak tartalmát módosítsa, valamint további termékeket tegyen a kosarába. A kosár minden esetben automatikusan kiszámítja a megrendelés végösszegét. 
 2. A megrendeléshez az alábbi személyes adatokat kell megadni regisztráció nélküli vásárlás esetén: 
  1. név
  2. számlázási cím
  3. szállítási cím (amennyiben eltér a számlázási címtől)
  4. email
  5. telefonszám

A már regisztrált Megrendelőknek a kívánt termékek megrendeléséhez elég az email címüket és jelszavukat megadni. 

 1. A megrendelt termékeket előre utalással vagy bankkártyás fizetéssel lehet kiegyenlíteni a Szolgáltató CIB Bank Zrt-nél vezetett 10700127-71755250-50000005 pénzforgalmi jelzőszámú bankszámlájára. bankkártyás fizetés esetén az OTP Simple Pay rendszerén keresztül történik a fizetés. 
 2. A szerződés a Megrendelés elküldése gombra kattintva jön létre.
 3. A megrendelt termékeket a Go2Hand (Schweizer Elektronik Kft., székhely: 9724 Lukácsháza, Kerti sor 11., cg.: 18-09-110884, adószám: 23800681-2-18, képviselik: Kovács Gábor és Kovácsné Olaszy Eszter ügyvezetők)  szállítja házhoz, amennyiben a Megrendelő házhoz szállítást kér. A Megrendelőnek lehetősége van postai csomagfeladást is választani. 
 4. Tájékoztatjuk, hogy a megrendelés során a Megrendelő köteles személyes adatait a valóságnak megfelelően megadni, és a megadott adatokban történő változásról a Szolgálatót haladéktalanul, de legkésőbb 15 napon belül értesíteni. A Szolgáltató nem felel a felhasználói megrendelés során történt adatok téves, hibás megadásából eredő kárért, ugyanis a Megrendelőnek bármikor lehetősége van a weboldalonon megadott személyes adatait módosítani, javítani a felhasználói fiókba belépve az Adatmódosítás menüpont alatt. A Szolgáltató jogosult törölni a nyilvánvalóan hibás vagy hamis adatokat, kétség esetén pedig a Megrendelő valódiságát ellenőrizheti, emellett fenntartja jogát arra, hogy amennyiben a Megrendelő valótlan vagy hiányos adatokat ad meg, vagy a regisztráció során személyes adatokkal él vissza, akkor a megrendelést visszautasítsa.
 5. A megrendelés során megadott személyes adatok nem nyilvánosak, harmadik személy nem férhet hozzájuk.
 6. A Szolgáltató internetes weboldalán történő jelentkezés során megadott email címmel és jelszóval kapcsolatos tevékenységekért a Megrendelőt teljes körű felelősség terheli, valamint vállalja, hogy amennyiben adatainak bármilyen illetéktelen felhasználását, biztonságának sérülését érzékeli, haladéktalanul jelzi a Szolgáltató felé. Szolgáltató a jelszó tárolásából, valamint az email cím és a jelszó harmadik személyek részére történő átadásából eredő károkért nem felel. 
 7. Szolgáltató nem felelős a weboldal használatából vagy működtetéséből adódó károkért, vagy az alábbi esetek bármelyikéért, adódjon az bármilyen okból: az interneten küldött és/vagy fogadott adat meg nem érkezése; az internethálózat jelen szerződés teljesítését megakadályozó működési hibái; a fogadó készülékek vagy kommunikációs vonalak meghibásodása, bármely tartalom vagy adat elvesztése; bármely szoftver vagy weboldal meghibásodása; programhibák, rendkívüli események következményei vagy technikai hibák; ide értve a vis majort; valamint a Megrendelő internetszolgáltatójának díjait is.
 8. A megrendelés elektronikus úton megkötött, magyar nyelvű szerződésnek minősül. 
 9. Szolgáltató a Megrendelőnek a megrendelés megérkezéséről késedelem nélkül (legkésőbb 24 órán belül) visszaigazolást küld. Amennyiben 24 órán belül nem érkezik meg Megrendelőnek a visszaigazolás, Megrendelő mentesül a teljesítési kötelezettség alól.
 10. A visszaigazoló e-mail a Szolgáltató részéről a Megrendelő által tett ajánlat elfogadásának minősül, mellyel érvényes szerződés jön létre Szolgáltató és Megrendelő között.
 11. Felek rögzítik, hogy amennyiben Megrendelő a weboldalon keresztül egyedi igények alapján elkészített terméket rendel, annak ára, elkészítési ideje, szállítása, fizetése a felek kölcsönös megállapodásán alapul. 

 

Elállási jog

 1. A vonatkozó jogszabályok (különösen a Polgári Törvénykönyvről szóló 2013. évi V. törvény 8:1. § (1) bek. 3. pontja) szerint fogyasztónak minősülő Megrendelőre vonatkozó elállási és/vagy felmondási joggal kapcsolatban Felek rögzítik, hogy a Szolgáltató által nyújtott szolgáltatás jellegére tekintettel a fogyasztó és a vállalkozás közötti szerződések részletes szabályairól szóló 45/2014. (II.26.) Kormányrendelet (a továbbiakban: Kormányrendelet) 29. § (1) bekezdés c) pontja alapján a Kormányrendelet 20. §-a szerinti elállási jogát a Megrendelő az egyedi megrendelések tekintetében - amelyek olyan nem előre gyártott termékek, amelyeket a fogyasztó utasítása alapján vagy kifejezett kérésére állít elő a Szolgáltató, vagy olyan termékek, amelyeket Szolgáltató egyértelműen a fogyasztó személyére szabott - nem gyakorolhatja. 
 2. Megrendelő a Kormányrendelet 20.§-ának rendelkezései szerint a webshopban megtalálható termékek esetén jogosult a szerződés megkötésétől számított 14 napon belül indoklás nélkül elállni a megrendeléstől. A határidő attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Megrendelő vagy a Megrendelő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy a terméket átveszi, több tételből vagy darabból álló termék szolgáltatásakor az attól a naptól számított 14 nap elteltével jár le, amelyen Megrendelő vagy a Megrendelő által megjelölt, a fuvarozótól eltérő harmadik személy az utolsó tételt vagy darabot átveszi.
 3. Ha a Megrendelő az elállási/felmondási jogával élni kíván, elállási/felmondási szándékát tartalmazó egyértelmű nyilatkozatát köteles eljuttatni (postán vagy elektronikus úton küldött levél útján) Szolgáltatónak az alábbi címre: VASART Innovációs Kft., székhely: 9700 Szombathely, Malom utca 3. fszt. 1., e-mail cím: shop@vasart.hu, telefonszám: +3620/4451767), illetve ebből a célból felhasználhatja a weboldalon elérhető elállási/felmondási nyilatkozat-mintát is.
 4. Megrendelő határidőben gyakorolja elállási/felmondási jogát, ha a fent megjelölt határidő lejárta előtt elküldi elállási/felmondási nyilatkozatát.
 5. Ha a Megrendelő eláll a szerződéstől, Szolgáltató haladéktalanul, de legkésőbb a Megrendelő elállási nyilatkozatának kézhezvételétől számított 14 napon belül visszatéríti a Megrendelő által teljesített valamennyi ellenszolgáltatást, ideértve a fuvarozási költséget is (kivéve azokat a többletköltségeket, amelyek amiatt merültek fel, hogy a Megrendelő a Szolgáltató által felkínált, legolcsóbb szokásos fuvarozási módtól eltérő fuvarozási módot választott.). Szolgáltató a visszatérítés során az eredeti ügylet során alkalmazott fizetési móddal egyező fizetési módot alkalmaz, kivéve, ha a Megrendelő más fizetési mód igénybevételéhez kifejezetten a hozzájárulását adja; e visszatérítési mód alkalmazásából kifolyólag a Megrendelőt semmilyen többletköltség nem terheli. A visszatérítést Szolgáltató mindaddig visszatarthatja, amíg vissza nem kapa a terméket, vagy Megrendelő nem igazolta, hogy azt visszaküldte: a kettő közül a korábbi időpontot kell figyelembe venni.
 6. Megrendelő köteles Szolgáltató számára a terméket indokolatlan késedelem nélkül, de legkésőbb elállási nyilatkozatának közlésétől számított 14 napon belül visszaküldeni. A határidő betartottnak minősül, ha a 14 napos határidő letelte előtt elküldi a terméket.
 7. A termék visszaküldésének közvetlen költségét a Megrendelő viseli.
 8. Megrendelő kizárólag akkor vonható felelősségre a termékben bekövetkezett értékcsökkenésért, ha az a termék jellegének, tulajdonságainak és működésének megállapításához szükséges használatot meghaladó használat miatt következett be.A Szolgáltató felelősségi köre

 

 1. Szolgáltató mentesül a felelősség alól, amennyiben bizonyítja, hogy a szerződésszegést az ellenőrzési körén kívül eső, a szerződéskötés időpontjában előre nem látható körülmény okozta, és nem volt elvárható, hogy a körülményt elkerülje vagy a kárt elhárítsa.
 2. Hibás teljesítés: a Szolgáltató hibásan teljesít, ha a szolgáltatás a teljesítés időpontjában nem felel meg a szerződésben vagy jogszabályban megállapított minőségi követelményeknek. Nem teljesít hibásan, ha a Megrendelő a hibát a szerződéskötés időpontjában ismerte, vagy a hibát a szerződéskötés időpontjában ismernie kellett.
 3. Kellékszavatosság: Olyan szerződés alapján, amelyben a felek kölcsönös szolgáltatásokkal tartoznak, a Szolgáltató a hibás teljesítésért kellékszavatossággal tartozik. Kellékszavatossági igénye alapján a Megrendelő választása szerint
  1. kijavítást vagy kicserélést igényelhet, kivéve, ha a választott kellékszavatossági jog teljesítése lehetetlen, vagy ha az a Szolgáltatónak - másik kellékszavatossági igény teljesítésével összehasonlítva - aránytalan többletköltséget eredményezne, figyelembe véve a szolgáltatás hibátlan állapotban képviselt értékét, a szerződésszegés súlyát és a kellékszavatossági jog teljesítésével a Megrendelőnek okozott érdeksérelmet; vagy
  2. az ellenszolgáltatás arányos leszállítását igényelheti, a hibát a Szolgáltató költségére maga kijavíthatja vagy mással kijavíttathatja, vagy a szerződéstől elállhat, ha a Szolgáltató a kijavítást vagy a kicserélést nem vállalta, e kötelezettségének nem tud eleget tenni, vagy ha a Megrendelőnek a kijavításhoz vagy kicseréléshez fűződő érdeke megszűnt.

 Jelentéktelen hiba miatt elállásnak nincs helye.  A kijavítást vagy kicserélést megfelelő határidőn belül, a Megrendelő érdekeit kímélve kell elvégezni.

 1. Hibásan feltüntetett ár esetén a szerződés a Szolgáltató által feltüntetett hibás áron jön létre.

 

 

Az ÁSZF elfogadása

 1. Megrendelő jelen ÁSZF-et a webshopból történő rendelése során fogadja el. Megrendelő egyúttal az ÁSZF-et magára nézve kötelezőnek ismeri el. 
 2. Megrendelő továbbá hozzájárul, hogy a Szolgáltató weboldalán történő rendelés és jelentkezés során megadott és kezelt személyes adatait Szolgáltató az ÁSZF-nek megfelelő célból, módon és mértékben kezelje. 
 3. Megrendelő tudomásul veszi, hogy a weboldalon csak az ÁSZF elfogadásával jogosult tanfolyamra jelentkezni, online videót vásárolni, valamint eszközöket rendelni. Adatkezelés

 1. A www.vasart.hu internetes weboldalon kezelt személyes adatokra vonatkozó tájékoztatót a Honlapon elérhető Adatkezelési Tájékoztató tartalmazza. 

 

Együttműködési és tájékoztatási kötelezettség

  1. Szolgáltató és Megrendelő köteles a szerződéskötési tárgyalások alatt, a szerződés megkötésénél, fennállása alatt és megszüntetése során együttműködni és tájékoztatni egymást a szerződés lényeges körülményeiről.

 • Megrendelő a Szolgáltatóval emailben vagy telefonon kommunikálhat.

 

 

 

A Szerződés megszűnése és megszűntetése

 

 1. Szolgáltató jogosult a Megrendelővel jelen ÁSZF alapján fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban indokolás nélkül felmondással megszüntetni. 
 2. Megrendelő jogosult Szolgáltatóval a jelen ÁSZF alapján fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban indokolás nélkül felmondással megszüntetni.
 3.  Szolgáltató jogosult a Megrendelővel fennálló szerződését azonnali hatállyal, írásban felmondani, ha a Megrendelő súlyosan megsérti a jelen ÁSZF rendelkezéseit.
 4. Felek a jelen ÁSZF szerinti szerződést jogosultak írásban bármikor közös megegyezéssel megszüntetni.
 5. Felek a jelen ÁSZF szerinti szerződést határozott időtartamra kötik.
 6. Ha a Megrendelő a Szolgáltatónak a jelen ÁSZF szerinti szerződés megszegésével kárt okoz, köteles az abból eredő kárt teljes egészében megtéríteni. A kártérítési kötelezettség kiterjed 
  1. a Megrendelő szerződésszegése következtében bekövetkezett tapadó károkra, 
  2. következményes károkra,
  3.  felelősségi károkra,
  4.  a Szolgáltatót ért elmaradt haszonra és 
  5. a Szolgáltató oldalán a kár kiküszöböléséhez felmerült költségekre.

 

 

 

Panaszok intézése

 

 1. Szolgáltató a panaszról jegyzőkönyvet köteles felvenni és azt a panaszfelvételre adott válasszal együtt a panaszfelvétel napjától számított öt évig megőrizni. 
 2. Szolgáltató köteles a hozzá beérkezett panaszt 30 napon belül megvizsgálni és arra érdemi választ adni. Elutasító válasz esetén Szolgáltató köteles írásban megindokolni az elutasítás okát. 
 3. A Szolgáltatóval kötött szerződésből eredő jogviták elsősorban békés úton, a felek közti megállapodással, vagy a Megrendelő, mint fogyasztó lakóhelye szerinti fogyasztóvédelmi hatóság előtt rendezhetők. Amennyiben a fenti lehetőségek nem vezetnek eredményre, felek választásuk szerint a Szolgáltató székhelye szerinti békéltető testülethez vagy a bírósághoz fordulhatnak. A lakcím szerint illetékes kereskedelmi és iparkamarák:

Baranya Megyei Békéltető Testület
Címe: 7625 Pécs, Majorosy Imre u. 36.
Levelezési címe: 7602 Pécs, Pf. 109.
Telefonszáma: (72) 507-154
Fax száma: (72) 507-152
Elnök: Dr. Bodnár József
E-mail cím: bekelteto@pbkik.hu

Bács-Kiskun Megyei Békéltető Testület
Címe: 6000 Kecskemét, Árpád krt. 4.
Telefonszáma: (76) 501-525, (76) 501-500
Fax száma: (76) 501-538
Elnök: Dr. Horváth Zsuzsanna
E-mail cím: bekeltetes@bacsbekeltetes.hu

Békés Megyei Békéltető Testület
Címe: 5600 Békéscsaba, Penza ltp. 5.
Telefonszáma: (66) 324-976, 446-354, 451-775
Fax száma: (66) 324-976
Elnök: Dr. Bagdi László
E-mail cím: bekeltetes@bmkik.hubmkik@bmkik.hu

Borsod-Abaúj-Zemplén Megyei Békéltető Testület
Címe: 3525 Miskolc, Szentpáli u. 1.
Telefonszáma: (46) 501-091, 501-870
Fax száma: (46) 501-099
Elnök: Dr. Tulipán Péter
E-mail cím: bekeltetes@bokik.hu

Budapesti Békéltető Testület
Címe: 1016 Budapest, Krisztina krt. 99.Telefonszáma: (1) 488-2131

Fax száma: (1) 488-2186
Elnök: Dr. Baranovszky György
E-mail cím:bekelteto.testulet@bkik.hu

Csongrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 6721 Szeged, Párizsi krt. 8-12.
Telefonszáma: (62) 554-250/118 mellék
Fax száma: (62) 426-149
Elnök: Dr. Horváth Károly
E-mail cím: bekelteto.testulet@csmkik.hu

Fejér Megyei Békéltető Testület
Címe: 8000 Székesfehérvár, Hosszúséta tér 4-6.
Telefonszáma: (22) 510-310
Fax száma: (22) 510-312
Elnök: Dr. Vári Kovács József
E-mail cím: fmkik@fmkik.hubekeltetes@fmkik.hu

Győr-Moson-Sopron Megyei Békéltető Testület
Címe: 9021 Győr, Szent István út 10/a.
Telefonszáma: (96) 520-202; 520-217
Fax száma: (96) 520-218
Elnök: Horváth László
E-mail cím: bekeltetotestulet@gymskik.hu

Hajdú-Bihar Megyei Békéltető Testület
Címe: 4025 Debrecen, Petőfi tér 10.
Telefonszáma: (52) 500-735
Fax száma: (52) 500-720
Elnök: Dr. Hajnal Zsolt
E-mail cím: bekelteto@hbkik.hu

Heves Megyei Békéltető Testület
Címe: 3300 Eger, Hadnagy utca 6. földszint
Levelezési címe: 3300 Eger, Pf. 440.
Telefonszáma: (36) 416-660/105 mellék
Fax száma: (36) 323-615
Elnök: Dr. Gordos Csaba
E-mail cím: bekeltetes@hkik.hu

Jász-Nagykun-Szolnok Megyei Békéltető Testület
Címe: 5000 Szolnok, Verseghy park 8.  III. emelet 305.-306. szoba
Telefonszáma: (56) 510-610
Fax száma: (56) 370-005
Elnök: Dr. Lajkóné, Dr. Vígh Judit
E-mail cím: bekeltetotestulet@jnszmkik.hu

Komárom-Esztergom Megyei Békéltető Testület
Címe: 2800 Tatabánya, Fő tér 36.
Telefonszáma: (34) 513-010
Fax száma: (34) 316-259
Elnök: Dr. Rozsnyói György
E-mail cím: bekeltetes@kemkik.hu

Nógrád Megyei Békéltető Testület
Címe: 3100 Salgótarján, Alkotmány út 9/a
Telefonszáma: (32) 520-860
Fax száma: (32) 520-862
Elnök: Dr. Pongó Erik
E-mail cím: nkik@nkik.hu

Pest Megyei Békéltető Testület
Címe: 1119 Budapest, Etele út 59-61. II. emelet 240.
Levelezési címe: 1364 Budapest, Pf.: 81
Telefonszáma: (1)-474-7921
Fax száma: (1)-474-7921
Elnök: Dr. Csanádi Károly
E-mail cím: pmbekelteto@pmkik.hu

Somogy Megyei Békéltető Testület
Címe: 7400 Kaposvár, Anna utca 6Telefonszáma: (82) 501-000
Fax száma: (82) 501-046
Elnök: Dr. Novák Ferenc
E-mail cím: skik@skik.hu

Szabolcs-Szatmár-Bereg Megyei Békéltető Testület
Címe: 4400 Nyíregyháza, Széchenyi u. 2.
Telefonszáma: (42) 311-544, (42) 420-180
Fax száma: (42) 420-180
Elnök: Görömbeiné Dr. Balmaz Katalin
E-mail cím: bekelteto@szabkam.hu

Tolna Megyei Békéltető Testület
Címe: 7100 Szekszárd, Arany J. u. 23-25.
Telefonszáma: (74) 411-661
Fax száma: (74) 411-456
Elnök: Dr. Gáll Ferenc
E-mail cím: kamara@tmkik.hu

Vas Megyei Békéltető Testület
Címe: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Székhely: 9700 Szombathely, Honvéd tér 2.
Ügyfélfogadás: 9700 Szombathely, Rákóczi Ferenc u. 23.
Telefonszáma: (94) 312-356
Fax száma: (94) 316-936
Elnök: Dr. Kövesdi Zoltán
E-mail cím: pergel.bea@vmkik.hu

Veszprém Megyei Békéltető Testület
Címe: 8200 Veszprém, Radnóti tér 1.
Telefonszáma: (88) 429-008
Fax száma: (88) 412-150
Elnök: Mitev Hrisztó
E-mail cím: info@bekeltetesveszprem.hu

Zala Megyei Békéltető Testület
Címe: 8900 Zalaegerszeg, Petőfi utca 24.
Telefonszáma: (92) 550-514
Fax száma: (92) 550-525
Elnök: Dr. Molnár Sándor
E-mail cím: zmkik@zmkik.huzmbekelteto@zmkik.hu

 

 1. Ezen felül lehetőség van még, hogy az ODR rendszeren (Online Vitarendezési Platform) keresztül rendezze a vásárlás során kialakult esetleges problémát. A rendszer célja, hogy az OVR platformon keresztül a kereskedővel vegye fel a kapcsoltot. További információt és a rendszert az alábbi linkre kattintva találja meg a Megrendelő:

https://ec.europa.eu/consumers/odr/main/?event=main.home.howitworks 

 

 

 

Az ÁSZF módosítása

 

 1. Szolgáltató a jelen ÁSZF-et jogosult saját döntése és belátása szerint egyoldalúan módosítani. A módosítás indoka lehet: 
 1.  a Szolgáltató körülményeiben bekövetkezett lényeges változás;
 2. jogszabályváltozás;
 3.  a Szolgáltató működésével, gazdasági érdekeivel, műszaki vagy technikai lehetőségeivel, gazdálkodásával, szolgáltatást befolyásoló körülményeivel kapcsolatos ok.
 1.  Szolgáltató az ÁSZF-et, továbbá annak módosítását és a módosítással egységes szerkezetbe foglalt ÁSZF-et köteles a weboldalon jól látható helyen, annak nyitóoldalán, onnan közvetlenül elérhető módon, tárolható, megjeleníthető és nyomtatható módon ingyenesen közzétenni. Az ÁSZF módosítás a közzétételt követő 8. napon lép hatályba és az ÁSZF módosítás minden, módosítás hatályba lépése után kötött és azt megelőzően kötött szerződésre is alkalmazandó. Szolgáltató elektronikus úton értesíti a Megrendelőket az ÁSZF módosulásáról (email). 
 2. Amennyiben a Megrendelő az ÁSZF módosítás ellen a közzétételtől, illetve az értesítéstől (amelyik későbbi) számított 8 napon belül a Szolgáltatónál írásban nem tiltakozik, azt ráutaló magatartásnak kell tekinteni, amellyel a Megrendelő a módosítást kifejezetten elfogadta. Amennyiben a Megrendelő kifejezetten tiltakozik az ÁSZF módosítás ellen és azt kifejezetten nem fogadja el, a Szolgáltató jogosult a Megrendelővel fennálló szerződését 15 napos felmondási idővel írásban felmondani.

 

 

Vegyes rendelkezések

 

 1. Amennyiben jelen ÁSZF valamely rendelkezése érvénytelen vagy érvénytelenné válik, úgy ez a rendelkezés az ÁSZF többi rendelkezését nem érinti.
 2. Jelen ÁFSZ-ben nem részletezett kérdésekre a Ptk. szabályai az irányadók. 
 3. Jelen ÁSZF határozatlan időtartamra szól. 
Adatkezelési tájékoztató
Adatkezelési tájékoztató

www.vasart.hu

Hatályos: 2021. 11. 10. napjától visszavonásig

 

A VASART Innovációs Kft. (székhely: 9700 Szombathely, Malom u. 3. fsz. 1., telephely: 9700 Szombathely, Vépi út 4., cg.: 18-09-113113, adószám: 25825178-2-18) a jelen adatkezelési tájékoztató keretei közt tesz eleget az adatkezeléssel kapcsolatos kötelezettségének. 


Bevezető rendelkezések, a tájékoztató célja

Az Adatkezelő a jelen Adatkezelési Tájékoztatóban rögzíti az Európai Parlament és a Tanács (EU) 2016/679 rendelete (2016. április 27.) a természetes személyeknek a személyes adatok kezelése tekintetében történő védelméről és az ilyen adatok szabad áramlásáról, valamint a 95/46/EK rendelet hatályon kívül helyezéséről (a továbbiakban: GDPR)  és az információs önrendelkezési jogról és az információszabadságról szóló 2011. évi CXII. törvény (a továbbiakban: Infotv.) rendelkezéseinek végrehajtása érdekében az adatvédelemmel kapcsolatos irányadó szabályokat, az ezzel kapcsolatos eljárási rendet, kifejezésre juttatva a rendeletben meghatározott alapelvek tiszteletét és védelmét.

 

Az adatkezelő magára nézve kötelezőnek ismeri el jelen tájékoztató tartalmát. Az Adatkezelési Tájékoztató célja az Adatkezelő ügyfelei, partnerei, megbízói tájékoztatása személyes adataik kezelését illetően. Az adatkezelő csak a mindenkor hatályos jogszabályi rendelkezésekkel összhangban, azok előírásait szigorúan betartva végzi a személyes adatok kezelését, figyelembe véve a GDPR 5. cikkében foglalt alapelveket is:

 • jogszerűség, tisztességes eljárás és átláthatóság elve, 
 • a célhoz kötöttség elve,
 • az adattakarékosság elve,
 • a pontosság elve, 
 • a korlátozott tárolhatóság elve.

Az Adakezelő elkötelezett az érintettek személyes adatainak védelmében, kiemelten fontosnak tartja az érintettek önrendelkezési jogának tiszteletben tartását. A rögzített személyes adatokat bizalmasan, az adatvédelmi jogszabályokkal összhangban kezeli. Mindezeken túl megtesz minden olyan technikai és szervezési intézkedést, amely az adatok biztonságos megőrzését garantálja. Az adatokat megfelelő intézkedésekkel védi a jogosulatlan hozzáférés, megváltoztatás, továbbítás, nyilvánosságra hozatal, törlés vagy megsemmisítés, valamint a véletlen megsemmisülés és sérülés, továbbá az alkalmazott technika megváltozásából fakadó hozzáférhetetlenné válás ellen. 

Az Adatkezelési Tájékoztató személyi, tárgyi és időbeli hatálya:

A jelen Adatkezelési Tájékoztató személyi hatálya kiterjed az Adatkezelőre, valamint azon természetes személyekre, akik adatait a jelen Tájékoztató hatálya alá tartozó adatkezelések tartalmazzák, továbbá azon személyekre, akik jogait vagy jogos érdekeit az adatkezelés érinti.

Fogalom meghatározások:

Személyes adat: azonosított vagy azonosítható természetes személyre („érintett”) vonatkozó bármely információ; azonosítható az a természetes személy, aki közvetlen vagy közvetett módon, különösen valamely azonosító, például név, szám, helymeghatározó adat, online azonosító vagy a természetes személy testi, fiziológiai, genetikai, szellemi, gazdasági, kulturális vagy szociális azonosságára vonatkozó egy vagy több tényező alapján azonosítható.

Személyes adat különleges kategóriái: a faji vagy etnikai származásra, politikai véleményre, vallási vagy világnézeti meggyőződésre vagy szakszervezeti tagságra utaló személyes adatok, valamint a természetes személyek egyedi azonosítását célzó genetikai és biometrikus adatok, az egészségügyi adatok és a természetes személyek szexuális életére vagy szexuális irányultságára vonatkozó személyes adatok.

Adatkezelés: az alkalmazott eljárástól függetlenül a személyes adatokon vagy adatállományokon automatizált vagy nem automatizált módon végzett bármely művelet vagy műveletek összessége, így különösen a személyes adatok gyűjtése, rögzítése, rendszerezése, tagolása, tárolása, átalakítása vagy megváltoztatása, lekérdezése, betekintése, felhasználása, közlése továbbítása, terjesztése vagy egyéb módon történő hozzáférhetővé tétel útján, összehangolása vagy összekapcsolása, korlátozása, törlése, illetve megsemmisítése.

Adattovábbítás: az adat meghatározott harmadik személy számára történő hozzáférhetővé tétele.

Nyilvánosságra hozatal: az adat bárki számára történő hozzáférhetővé tétele.

Adattörlés: az adatok felismerhetetlenné tétele olyan módon, hogy helyreállításuk többé nem lehetséges.

Nyilvántartási rendszer: a személyes adatok bármely módon – centralizált, decentralizált vagy funkcionális vagy földrajzi szempontok szerint – tagolt állománya, amely meghatározott ismérvek alapján hozzáférhető.

Adatkezelő: aki az adatkezelés céljait és eszközeit – önállóan vagy másokkal együtt – meghatározza.

Adatfeldolgozó: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely az adatkezelő nevében személyes adatokat kezel.

Érintett: bármely meghatározott, személyes adat alapján azonosított vagy – közvetlenül vagy közvetve – azonosítható természetes személy. 

Címzett: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, akivel vagy amellyel a személyes adatot közlik, függetlenül attól, hogy harmadik fél-e.

Harmadik fél: az a természetes vagy jogi személy, közhatalmi szerv, ügynökség vagy bármely egyéb szerv, amely nem azonos az érintettel, az adatkezelővel, az adatfeldolgozóval vagy azokkal a személyekkel, akik az adatkezelő vagy adatfeldolgozó közvetlen irányítása alatt a személyes adatok kezelésére felhatalmazást kaptak.

Az érintett hozzájárulása: az érintett akaratának önkéntes, konkrét és megfelelő tájékoztatáson alapuló és egyértelmű kinyilvánítása, amellyel az érintett nyilatkozat vagy megerősítést félreérthetetlenül kifejező cselekedet útján jelzi, hogy beleegyezését adja az őt érintő személyes adatok kezeléséhez. 

Adatvédelmi incidens: a biztonság olyan sérülése, amely a továbbított, tárolt vagy más módon kezelt személyes adatok véletlen vagy jogellenes megsemmisülését, elvesztését, megváltoztatását, jogosulatlan közlését vagy az azokhoz való jogosulatlan hozzáférést eredményezi.

E-mail: (Electronic mail) elektronikus levél. A neve utal az írás, illetve továbbítás módjára, amely teljes egészében elektronikus úton megy végbe számítógépes hálózatok segítségével. 

Internet: az Internet (Internetworking System) számítógépes hálózatok világhálózata (un. metahálózat), amely behálózza az egész Földet, összekapcsolva kormányzati, katonai, kereskedelmi, üzleti, oktatási, kutatási, és egyéb intézményeket, valamint egyéni felhasználókat. 

Weblap, Weboldal, Webportál, Honlap: megjelenésre, információ közlésre alkalmas elektronikus felület, mely jellemzően az Internetre csatlakoztatott szervereken (Webserver) helyezkednek el. Ezek az oldalak, lapok, egyedi címmel (hivatkozással) rendelkeznek, amit egy böngésző alkalmazásba beírva az adott oldalra navigálhatunk. A Weboldalak technológiája lehetővé teszi az egyes tartalomelemek, hivatkozások közötti előre- és visszaugrásokat (hypertext).

Sütik (cookies): weboldalak kényelmi funkcióinak megteremtésére szolgáló program komponens. Két alapvető fajtája létezik. Az egyik a saját gépen tárolt, a másik a szerver oldalon tárolt, ún. session cookie. Adatkezelés szempontjából a session cookie kezelését kell szabályozni. A weboldalakon tájékoztatni és nyilatkoztatni kell a látogatókat a cookie-k használatáról.

Elektronikus hírlevél: címlistára feliratkozott személyeknek az e-mail címére kiküldött, jellemzően automatikusan létrehozott és egy erre rendszeresített alkalmazás által kiküldött elektronikus levél, tranzakciós, reklám vagy egyéb más kampány célú tájékoztatás. 

Az adatkezelések jogalapjai és céljai

A személyes adatok kizárólag az alábbi esetekben és annyiban lehet jogszerűen kezelni amennyiben legalább az alábbiak egyike teljesül a GDPR 6. cikke szerint:

 • az érintett hozzájárulását adta személyes adatainak egy vagy több konkrét célból történő kezeléséhez;
 • az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelőre vonatkozó jogi kötelezettség teljesítéséhez szükséges;
 • az adatkezelés az érintett vagy egy másik természetes személy létfontosságú érdekeinek védelme miatt szükséges;
 • az adatkezelés közérdekű vagy az adatkezelőre ruházott közhatalmi jogosítvány gyakorlásának keretében végzett feladat végrehajtásához szükséges;
 • az adatkezelés az adatkezelő vagy egy harmadik fél jogos érdekeinek érvényesítéséhez szükséges, kivéve, ha ezen érdekekkel szemben elsőbbséget élveznek az érintett olyan érdekei vagy alapvető jogai és szabadságai, amelyek személyes adatok védelmét teszik szükségessé, különösen, ha az érintett gyermek.

 

Az adatkezelés jogszerűségét az Adatkezelőnek a tevékenysége minden fázisában vizsgálnia kell, csak olyan adatot és addig kezelhet, amelynek célját, jogalapját igazolni tudja. Amennyiben a jogalap feltétele megszűnik, a továbbiakban az adatkezelés csak annyiban jogszerű, ha másik jogalapot tud igazolni, ennek hiányában az adatot törölni kell. 

 

A honlap működtetése

A domainszolgáltató: Számkör 2002 Bt.

Cím: 1181 Budapest, Havanna utca 8. D lház. 9. em. 25.

A domainszolgáltató a birtokába jutott személyes adatoknak a tárolását végzi, azok felhasználására nem jogosult.

A tárhelyszolgáltató: UNAS Online Kft.

Cím: 9400 Sopron, Kőszegi út 14.

A tárhelyszolgáltató a birtokába jutott személyes adatoknak a tárolását végzi, azok felhasználására nem jogosult. 

 

A honlapon alkalmazott cookiek-kal kapcsolatos tájékoztatás

A cookie-k olyan fájlok, amelyeket az Ön által felkeresett webhelyek hoznak létre. A böngészési adatok mentésével megkönnyítik az online navigációt. A cookie-k segítségével a webhelyek a következőkre képesek:

 • bejelentkezve tarthatják Önt;
 • emlékezhetnek a webhelybeállításaira;
 • helyi szinten releváns tartalmat kínálhatnak Önnek.

Néhány cookie azonban a honlap bezárásával megszűnik, néhánynak pedig hosszabb a lejárati ideje.

A cookie-k jogszabályi háttere:

Az adatkezelés jogszabályi hátterét a GDPR, az Infotv. és az elektronikus kereskedelmi szolgáltatások, valamint az információs társadalommal összefüggő szolgáltatások egyes kérdéseiről szóló 2001. évi CVIII. törvény rendelkezései jelentik. 

 

A cookie-k jogalapja:

Az adatkezelés jogalapja a session (munkamenet) cookie-k esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés f) pontja, egyéb cookie-k (pl. biztonsági, analitikai) esetében a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja, illetve az Infotv. 5. § (1) bekezdés a) pontjával összhangban az Ön hozzájárulása.

Tájékoztatjuk, hogy az érintett az Adatkezelő weboldalán a cookie-k használatának elfogadásával kapcsolatban akként nyilatkozik, hogy 16. életévét betöltötte. 16 éven aluli személy a weboldal által alkalmazott cookie-k elfogadásáról vagy elutasításáról nem nyilatkozhat.  A GDPR 8. cikk (1) bekezdése alapján az adatkezeléshez történő hozzájárulását tartalmazó jognyilatkozatának érvényességéhez törvényes képviselőjének engedélye szükséges. Az adatkezelőnek nem áll módjában a hozzájáruló személy életkorát és jogosultságát ellenőrizni, így az érintett szavatol azért, hogy a megadott adatai a valóságnak megfelelnek.

 

A honlap az alábbi cookie-kat használja:

Munkamenet cookie: Ezek a cookie-k ideiglenesen aktiválódnak, amíg a böngészés folyik. Azaz, attól a pillanattól, amikor a felhasználó megnyitja a böngésző ablakot, addig a pillanatig, amíg be nem zárja azt. Amint bezárul a böngésző, minden munkamenet cookie törlődik. Munkamenet cookie-ban személyes adatot nem tárolunk.

Az oldal a következő, működéshez szükséges cookie-t használja: UNASID, UnasServiceProxyID. 

 

Biztonsági cookie: Biztonsági cookie-kat használunk a felhasználók hitelesítése, a bejelentkezési adatokkal való visszaélés megelőzése, továbbá annak érdekében, hogy megvédjük a felhasználói adatokat az illetéktelen személyektől. 

 

Google Adwords cookie: Amikor valaki meglátogatja az oldalunkat, a látogató cookie-azonosítója hozzáadódik a remarketinglistához. A Google cookie-kat – például a NID és SID cookie-kat – használ a Google-termékekben, így például a Google Keresésben látható hirdetések testreszabásához. Az ilyen cookie-kat például arra használja, hogy megjegyezze az Ön legutóbbi kereséseit, az egyes hirdetők hirdetéseivel vagy a keresési eredményekkel való korábbi interakcióit, továbbá a hirdetők webhelyein tett látogatásait. Az AdWords konverziókövetés funkciója cookie-kat használ. A hirdetésből eredő értékesítések és egyéb konverziók követésére cookie-kat ment a felhasználó számítógépére, amikor az adott személy egy hirdetésre kattint. A cookie-k néhány gyakori alkalmazási módja: a hirdetések kiválasztása annak alapján, hogy mi a releváns az adott felhasználó esetén, a kampányok teljesítményéről szóló jelentések tökéletesítése, és a felhasználó által már megtekintett hirdetések megjelenítésének elkerülése. (Adatfeldolgozó: Google LLC, 1600 Amphitheatre Parkway, Mountain View, CA 94043, USA.)

 

__Secure-3PSID: Célzási célokra használják, hogy profilt készítsenek a weboldal látogatóinak érdekeiről, a releváns és személyre szabott Google hirdetések megjelenítésére.

 

SIDCC: Információk tárolására szolgál a weboldal használatáról és minden olyan hirdetésről, amelyet az érdeklődő a webhely látogatása előtt láthatott, továbbá arra, hogy elősegítse a Google ingatlanokon a hirdetések testreszabását azáltal, hogy emlékszik a legutóbbi keresésekre, a hirdető hirdetéseivel való korábbi interakcióira vagy keresési eredmények és látogatói egy hirdető webhelyén.

 

SID: Biztonsági célokra és a felhasználó Google-fiók-azonosítójának, valamint a legfrissebb bejelentkezés idejének digitális aláírással és titkosított nyilvántartásainak tárolására szolgál, amely lehetővé teszi a Google számára a felhasználók hitelesítését, a bejelentkezési hitelesítő adatok csalárd felhasználásának megakadályozását és a felhasználói adatok megóvását az illetéktelen felektől. Ez célzási célokra is felhasználható, releváns és személyre szabott hirdetési tartalom megjelenítéséhez.

 

HSID: Biztonsági célokra és a felhasználó Google-fiók-azonosítójának, valamint a legfrissebb bejelentkezés idejének digitális aláírással és titkosított nyilvántartásainak tárolására szolgál, amely lehetővé teszi a Google számára a felhasználók hitelesítését, a bejelentkezési hitelesítő adatok csalárd felhasználásának megakadályozását és a felhasználói adatok megóvását az illetéktelen felektől. Ez célzási célokra is felhasználható, releváns és személyre szabott hirdetési tartalom megjelenítéséhez.

 

SSID: Információk tárolására szolgál a weboldal használatáról és minden olyan hirdetésről, amelyet az érintett a webhely látogatása előtt láthatott, továbbá arra, hogy elősegítse a Google ingatlanokon a hirdetések testreszabását azáltal, hogy emlékszik a legutóbbi keresésekre, a hirdető hirdetéseivel való korábbi interakcióira vagy keresési eredmények és látogatói egy hirdető webhelyén.

 

APISID: Célzási célokra használják, hogy profilt készítsenek a weboldal látogatóinak érdekeiről, a releváns és személyre szabott Google hirdetések megjelenítésére.

 

SAPISID: Célzási célokra használják, hogy profilt készítsenek a weboldal látogatóinak érdekeiről, a releváns és személyre szabott Google hirdetések megjelenítésére.

 

_secure-3PAPISID: Célzási célokra használják, hogy profilt készítsenek a weboldal látogatóinak érdekeiről, a releváns és személyre szabott Google hirdetések megjelenítésére.

 

_secure-3PSIDCC: Célzási célokra használják, hogy profilt készítsenek a weboldal látogatóinak érdekeiről, a releváns és személyre szabott Google hirdetések megjelenítésére. Lejárati ideje: 2 év.

 

Cookie Consent: A felhasználói sütik bejelentkezési beállításainak tárolására.

 

_secure-1PAPISID: A weboldal beállításainak és szolgáltatásainak használatához cookie szükséges. lejárati idő: 2 év. 

 

_Secure-1PSID: A weboldal beállításainak és szolgáltatásainak használatához cookie szükséges. lejárati idő: 2 év. 

 

1P_JAR cookie: Ez a süti információkat szolgáltat arról, hogy a végfelhasználó hogyan használja a weboldalt, és minden olyan reklámról, amelyet a végfelhasználó láthatott, mielőtt meglátogatta volna a weboldalt.

OGPC: Ezt a cookiet a Google arra használja, hogy tárolja a felhasználói preferenciákat és információkat, valahányszor felkeresik a Google Maps földrajzi térképeit tartalmazó weboldalakat. Lejárati idő: 6 hónap. 

 

DV: Ez a süti a felhasználói preferenciák és egyéb információk mentésére szolgál. Magában foglalja különösen az előnyben részesített nyelvet, az oldalon megjelenítendő keresési eredmények számát, valamint azt a döntést, hogy aktiválni kell-e a Google SafeSearch szűrőt. Élettartam: 7 perc.

 

NID: beállításokat tartalmazó süti, melyeket a böngésző küld a Google weboldalaknak. A NID süti egyedi azonosítót tartalmaz, mely segítségével a Google képes megjegyezni egy adott felhasználó számos beállítását, például a preferált nyelvet, megjeleníteni kívánt találatok számát egy keresésnél stb. Az így kezelt személyes adatok 180 nap után törlésre kerülnek. 

 

ANID: Célzási célokra használják, hogy profilt készítsenek a weboldal látogatóinak érdekeiről, a releváns és személyre szabott Google hirdetések megjelenítésére.

 

SEARCH_SAMESITE: Ezt a cookiet a Google használja arra, hogy megakadályozza a böngészőt abban, hogy ezt a cookie-t a webhelyek közötti kérelmekkel együtt küldje el.

 

OTZ: A Google használja annak érdekében, hogy segítse a hirdetések testreszabását a Google tulajdonában álló termékekben, például a Google Searchben. Élettartam: 1 hónap. 

 

A cookie-k törlése

A weboldal által elhelyezett cookie-kat böngészője segítségével bármikor törölheti eszközéről. A cookie-k törléséről, illetve kezeléséről az adott böngésző súgójában talál részletes ismertetőt. Szintén a böngészője segítségével blokkolhatja a cookie-kat, vagy kérhet értesítést minden alkalommal amikor a böngésző új cookie-t fogad. A cookie-k blokkolása technikailag akadályozhatja weboldalunk használatát.

Amennyiben Ön nem fogadja el a cookie-k használatát, akkor bizonyos funkciók nem lesznek elérhetőek az Ön számára.

 

Felhasználói fiók regisztrációja a weboldalon

Az Adatkezelő weboldal felhasználói fiókkal és felhasználói fiók nélkül is látogatható. Amennyiben az érintett szeretne felhasználói fiókot létrehozni, úgy lehetősége nyílik rá a weboldalon keresztül. Ehhez az érintettnek az alábbi személyes adatokat kell megadnia:

 • email
 • jelszó
 • telefonszám
 • név
 • számlázási cím
 • szállítási cím (amennyiben eltér).

A felhasználói fiókba ezt követően az érintett az email címének és a jelszavának a megadásával tud belépni. 

Az adatkezelés célja, hogy az érintett felhasználói fiókot hozzon létre, amelyben könnyen figyelemmel kísérheti a rendeléseit, valamint a webshop termékeit kedvencként a profiljához adhatja, személyes adataiban bekövetkező változásokat pedig könnyedén módosítsa.

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja- az érintett hozzájárulása. 

Az adatkezelés időtartama: a fiók érintett általi törléséig.

 

Termékek megrendelése a webshopból

A webshopból a termékeket regisztráció nélkül és regisztrált felhasználói fiókkal is meg lehet rendelni. 

Regisztráció nélküi rendeléshez az alábbi személyes adatok megadása szükséges:

 • név
 • email cím
 • telefonszám
 • számlázási adatok
 • szállítási adatok (amennyiben eltér)

Vissztérő vásárlóként pedig a felhasználói nevet és a jelszavat megadva az érintett beléphet a fiókjába és könnyedén megrendelheti a kívánt terméket.

Ezt követően az érintettnek lehetősége nyílik, hogy fizetési módot, illetve szállítási módot válasszon:

 • előre utalás
 • utánvét
 • futár
 • postai csomag
 • személyes átvétel.

Adatfeldolgozó: 

 • Billingo Technologies Zrt. (számlázás)
 • Kocsi Tibor János e.v. (könyvelési feladatok)
 • Nemzeti Adó- és Vámhivatal (online számlázás)
 • Go2Hand (Schweizer Elektronik Kft., házhoz szállítás)
 • SimplePay (OTP Mobil Kft.)
 • Magyar Posta Zrt. 

 

Az adatkezelés célja, hogy az érdeklő meg tudja vásárolni a webshopban található termékeekt, egyedi megrendeléseket adjon le az Adatkezelő számára. A számlákat a megrendelésekről az Adatkezelő a Billingo számlázóprogram segítségével állítja ki. A megrendelést követően az érintett kap egy megrendelési számot. A megrendelést az adatkezelő a Ptk. 6:84.§ (2) bekezdésében foglaltaknak megfelelően emailben visszaigazolni az érintett számára. Az előre utalással történő fizetéshez az Adatkezelő az OTP SimplePay rendszerét alkalmazza. Házhoz szállítás esetén az Adatkezelő átadja a szállítsához szükséges adatokat a Go2Hand csapatának. 

 

Az adatkezelés jogalapja: GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja- az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

 

A számla kiállítása esetén az adatkezelés jogalapja a Számviteli törvény rendelkezéseinek megfelelően a GDPR 6. cikk (1) bekezdés c) pontja- jogi kötelezettség teljesítése.

 

Az adatkezelés időtartama: 

A kiállított számviteli dokumentumokat a a Számviteli törvény 169.§ (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni. 

Az érintett fiókját az Adatkezelő az érintett kérelmére haladéktalanul törli. 

 

A Billingo adatvédelméről bővebben az alábbi linkre kattintva olvashat: https://www.billingo.hu/adatkezelesi-tajekoztato .

Az OTP SimplePay adatvédelméről bővebben az alábbi linkre kattintva olvashat: https://simplepay.hu/adatkezelesi-tajekoztatok/ .

 

Felhasználói profil

Amennyiben az érintett felhasználói profilt regisztrál, úgy a belépés után a Profil fül alatt megtekintheti: 

 • a Megrendeléseket
 • a Kedvenceket
 • az Adatmódosítást.

Megrendelések esetén a rendszer minden esetben generál az érintett számára egy azonosító számot, amelynek segítségével beazonosíthatja a megrendelés adatait: a dátumot, a fizetendő összeget és a megrendelés állapotát. 

A Kedvencek fül alatt találhatók az érintett által előzetesen, a webshop kínálatából kedvelt termékek. 

Az Adatmódosítás fül alatt az érintett bármikor módosíthatja a profiljához tartozó személyes adatait, feliratkozhat a hírlevélre, valamint szabad akaratából dönthet úgy is, hogy a felhasználói profilját törli. 

 

Az adatkezelés célja, hogy az érintett a létrehozott saját felhasználói profiljával rendelkezzen, valamint a webshopból történő rendelést az Adatkezelő megkönnyítse és átláthatóvá tegye az érintett számára. 

 

 Az adatkezelés jogalapja:

A Megrendelések menü esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

A Kedvencek és az Adatmódosítás fül esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján az érinttett önkéntes hozzájárulása. 

Az adatkezelés időtartama:

A megadott személyes adatokat, preferenciákat az érintett általi módosításig, de legkésőbb a Felhasználói fiók törléséig őrzi az adatkezelő. 

 

Kapcsolatfelvétel, érdeklődés, árajánlat kérése a weboldalon keresztül

Az Adatkezelő lehetővé teszi, hogy az érintett a weboldalon feltűntetett elérhetőségek bármelyikén felvegy vele a kapcsolatot, vagy a weboldalon található kapcsolati űrlapon keresztül számára üzenetet küldjön. A megadott adatok kizárólag az érdeklődővel való kapcsolattartás miatt kerülnek felhasználásra.

A kapcsolatfelvételi űrlapon az alábbi személyes adatokat kell megadni:

 • név
 • email
 • telefon
 • üzenet

Az adatkezelés célja, hogy a weboldal üzemeltetője kapcsolatot létesítsen az érdeklődőkkel, számukra árajánlatot nyújtson.
Az adatkezelés jogalapja:

Érdeklődés, tájékoztatás kérése esetén önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján. Árajánlat nyújtása esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

 

Az adatkezelés időtartama:

A megadott személyes adatok a kapcsolatfelvétel jellegétől függően különböző ideig kerülnek kezelésre. 

Érdeklődés, kapcsolatfelvétel esetén az adatokat a szükséges tájékoztatás megadását követően az Adatkezelő nem őrzi tovább, kivéve, ha az eseti jellegű kapcsolatfelvétel tárgyában jogszerűen igény érvényesíthető, abban az esetben annak igazolhatósága céljából legfeljebb 5 évig őrzi.

Árajánlat nyújtása esetén az adatőrzési idő az ajánlati kötöttség fennállása, amelyre a Ptk. 6:64-69. §-ai irányadók.

Üzleti kapcsolat létrejötte esetén az adatokat a Számviteli törvény 169.§ (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni. 

 

Egyedi megrendelések

 

Az Adatkezelő lehetőséget biztosít a weboldalán, hogy az érdeklődők egyedi megrendeléseket adjanak le. Az így megadott adatok kizárólag az érdeklődővel való kapcsolattartás miatt kerülnek felhasználásra.

A kapcsolatfelvételi űrlapon az alábbi személyes adatokat kell megadni:

 • név
 • email
 • telefon
 • üzenet

Az adatkezelés célja, hogy a weboldal üzemeltetője kapcsolatot létesítsen az érdeklődőkkel, számukra árajánlatot nyújtson.Az adatkezelés jogalapja:

Érdeklődés, tájékoztatás kérése esetén önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján. Árajánlat nyújtása esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.Az adatkezelés időtartama:

A megadott személyes adatok a kapcsolatfelvétel jellegétől függően különböző ideig kerülnek kezelésre. 

Érdeklődés, kapcsolatfelvétel esetén az adatokat a szükséges tájékoztatás megadását követően az Adatkezelő nem őrzi tovább, kivéve, ha az eseti jellegű kapcsolatfelvétel tárgyában jogszerűen igény érvényesíthető, abban az esetben annak igazolhatósága céljából legfeljebb 5 évig őrzi.

Árajánlat nyújtása esetén az adatőrzési idő az ajánlati kötöttség fennállása, amelyre a Ptk. 6:64-69. §-ai irányadók.

Üzleti kapcsolat létrejötte esetén az adatokat a Számviteli törvény 169.§ (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni. 

 

Ha nagyban gondolkozol

 

Az Adatkezelő külön menüpont alatt biztosít lehetőséget a viszonteladói számára a kapcsolat létesítésére. Az így megadott adatok kizárólag az érdeklődővel való kapcsolattartás miatt kerülnek felhasználásra.

A kapcsolatfelvételi űrlapon az alábbi személyes adatokat kell megadni:

 • név
 • email
 • telefon
 • üzenet

Az adatkezelés célja, hogy a weboldal üzemeltetője kapcsolatot létesítsen az érdeklődőkkel, számukra árajánlatot nyújtson.

 

Az adatkezelés jogalapja:

Érdeklődés, tájékoztatás kérése esetén önkéntes hozzájáruláson alapul az adatkezelés a GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pontja alapján. Árajánlat nyújtása esetén a GDPR 6. cikk (1) bekezdés b) pontja alapján az adatkezelés olyan szerződés teljesítéséhez szükséges, amelyben az érintett az egyik fél, vagy az a szerződés megkötését megelőzően az érintett kérésére történő lépések megtételéhez szükséges.

 

Az adatkezelés időtartama:

A megadott személyes adatok a kapcsolatfelvétel jellegétől függően különböző ideig kerülnek kezelésre. 

Érdeklődés, kapcsolatfelvétel esetén az adatokat a szükséges tájékoztatás megadását követően az Adatkezelő nem őrzi tovább, kivéve, ha az eseti jellegű kapcsolatfelvétel tárgyában jogszerűen igény érvényesíthető, abban az esetben annak igazolhatósága céljából legfeljebb 5 évig őrzi.

Árajánlat nyújtása esetén az adatőrzési idő az ajánlati kötöttség fennállása, amelyre a Ptk. 6:64-69. §-ai irányadók.

Üzleti kapcsolat létrejötte esetén az adatokat a Számviteli törvény 169.§ (2) bekezdése alapján 8 évig kell megőrizni. Facebook oldallal kapcsolatos adatkezelés

 

A weboldal üzemeltetője közösségi oldalán keresztül is népszerűsíti és ismerteti az általa nyújtott szolgáltatásokat, termékeket, valamint lehetőséget nyújt a Messengeren keresztül történő kapcsolatfelvételre. Az Adatkezelő a Facebook oldalán keresztül birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag az érintettel való kapcsolattartásra, kérdések megválaszolására, árajánlat nyújtására használja. 

 

Az adatkezelés célja a szolgáltatások népszerűsítése, reklámozása és információk nyújtása az érdeklődők számára. 
Az adatkezelés jogalapja:

Önkéntes hozzájáruláson alapul, amelyet megadottnak kell tekinteni azzal, hogy az érintett kedveli, követi az oldalt, kommentet ír a bejegyzésekhez, vagy üzenet formájában felveszi a kapcsolatot az oldal üzemeltetőjével, a csoporthoz csatlakozás esetén pedig önkéntes jelentkezés és egy kérdés megválaszolása (Melyik tanfolyamon vettél részt?).

 

Közös adatkezelő: Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

 

Az oldal üzemeltetője nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

A Facebook adatkezeléséről bővebben az alábbi linkre kattintva olvashat: https://www.facebook.com/privacy/explanation .

 

Instagram oldallal kapcsolatos adatkezelés

 

A weboldal üzemeltetője közösségi oldalán keresztül is népszerűsíti és ismerteti az általa nyújtott szolgáltatásokat, termékeket, valamint lehetőséget nyújt az Instagram levelező rendszerén keresztül történő kapcsolatfelvételre. Az Adatkezelő Instagram oldalán keresztül birtokába jutott személyes adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag az érintettel való kapcsolattartásra, kérdések megválaszolására, árajánlat nyújtására használja. 

 

Az adatkezelés célja a szolgáltatások népszerűsítése, reklámozása és információk nyújtása az érdeklődők számára. 

 

Az adatkezelés jogalapja:

Önkéntes hozzájáruláson alapul, amelyet megadottnak kell tekinteni azzal, hogy az érintett kedveli, követi az oldalt, kommentet ír a bejegyzésekhez, vagy üzenet formájában felveszi a kapcsolatot az oldal üzemeltetőjével.

 

Közös adatkezelő: Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

 

Az oldal üzemeltetője nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

Az Instagram adatvédelméről bővebben az alábbi linkre kattintva olvashat: https://help.instagram.com/519522125107875 .

 

TikTok profillal kapcsolatos adatkezelés

 

Az Adatkezelő rendelkezik TikTok profillal, ahol rendszeresen oszt meg a tevékenységéhez kapcsolódóan rövid videokat, amelyekkel ismerteti, népszerűsíti az általa nyújtott szolgáltatást. A TikTok felülete alkalmas arra, hogy a regisztrált felhasználók visszajelzéseket küldjenek a megtekintett videokra, valamint megosszák azokat, vagy üzenetet küldjenek a feltöltőjének. Az Adatkezelő az így birtokába jutott adatokat bizalmasan kezeli, kizárólag az érintettel való kapcsolattartásra, kérdések megválaszolására használja. 

 

Az adatkezelés célja a szolgáltatások népszerűsítése, reklámozása és információk nyújtása az érdeklődők számára. 

 

Az adatkezelés jogalapja:

Önkéntes hozzájáruláson alapul, amelyet megadottnak kell tekinteni azzal, hogy az érintett kedveli, követi az adatkezelő profilját, reagál, megosztja a videokat, vagy üzenet formájában felveszi a kapcsolatot a profil üzemeltetőjével.

 

Közös adatkezelő: ByteDance Ltd., Room 503 5F Building 2 43 North Third Ring West Road Beijing, 100086 China

 

A profil üzemeltetője nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

A Tiktok adatvédelméről bővebben az alábbi linkre kattintva olvashat: https://ads.tiktok.com/i18n/official/policy/disclaimer  .

 

Blogbejegyzések

 

Az Adatkezelő weboldalán rendszeresen jelenít meg az érdeklődők számára blogbejegyzéseket, amelyeket az érdeklődők megoszthatnak, valamint kedvelhetnek. A blogbejegyzés megosztásával, kedvelésével az érintett önkéntesen, kifejezetten hozzájárul ahhoz, hogy az Adatkezelő az így keletkezett személyes adatokat kezelje, és a kikövetésig, vagy a megosztás profilról való törléséig kezelje. 

Az adatkezelés célja, hogy az Adatkezelő lehetőséget biztosítson a érdeklődők számára, hogy a weboldalán megjelenített blogbejegyzéseit kedveljék, Facebook oldalukon megosszák. 

 

Az adatkezelés jogalapja:

Önkéntes hozzájáruláson alapul, amelyet megadottnak kell tekinteni azzal, hogy az érintett kedveli, vagy megosztja a blogbejegyzést a Facebook profilján. 

 

Kezelt adatok: az érdeklődő Facebook profiljának adatai, amelynek tartalma minden esetben az érintett adatvédelmi beállításainak megfelelően lesz nyilvánosan látható. 

 

Közös adatkezelő: Meta Platforms Ireland Ltd., 4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland.

 

A weboldal üzemeltetője nem vállalja a felelősséget a már törölt, de az internetes keresőprogramok közreműködésével mégis archiválásra került, korábbi oldalaiért. Ezek eltávolításáról a keresőoldal működtetőjének kell gondoskodni.

A weboldalon elhelyezett hivatkozások

 

Az Adatkezelő weboldalán elhelyezett linkekre kattintva az érdeklődőnek lehetősége nyílik arra, hogy az Adatkezelő partnereinek  weboldalait megtekintsék. Tájékoztatjuk, hogy ebben az esetben az Adatkezelő részéről nem történik adatkezelés. A közös adatkezelés annyiban valósul meg a weboldal tulajdonosokkal, amennyiben az érintett a weboldal honlapon elhelyezett hivatkozásra, vagy logóra kattint és az átirányítja az adott weboldalra. 

 

Hírlevélre történő feliratkozás

Az Adatkezelő lehetőséget nyújt, hogy a weboldalán az érdeklődők feliratkozzanak a hírleveleire. A hírlevélre történő feliratkozás az érintett önkéntes, külső befolyásmentes hozzájárulásával történik. Az érintett a hírlevélre nevének és az email címének a megadásával, vagy a fiók regisztrációkor és a fiókban megadott személyes adatok módosításakor a Feliratkozom a webáruház hírlevelére gomb megnyomásával tud feliratkozni. Amennyiben az érintett a jövőben nem szeretne további hírlevelet kapni, bármikor leiratkozhat róla.  

 

Az adatkezelés célja: a hírlevélre történő feliratkozás lehetőségének biztosítása.

 

Az adatkezelés jogalapja: az érintett hozzájárulása (GDPR 6. cikk (1) bekezdés a) pont).

Kezelt adatok:

 • keresztnév
 • email cím

 

Az adatkezelés időtartama: hozzájárulás visszavonásáig.

 

Adatvédelmi incidens


Az adatvédelmi incidens megfelelő és kellő idejű intézkedés hiányában fizikai, vagyoni vagy nem vagyoni károkat okozhat a természetes személyeknek, többek között a személyes adataik feletti rendelkezés elvesztését vagy a jogaik korlátozását, a hátrányos megkülönböztetést, a személyazonosság-lopást vagy a személyazonossággal való visszaélést, a pénzügyi veszteséget, az álnevesítés engedély nélküli feloldását, a jó hírnév sérelmét, a szakmai titoktartási kötelezettség által védett személyes adatok bizalmas jellegének sérülését, illetve a szóban forgó természetes személyeket sújtó egyéb jelentős gazdasági vagy szociális hátrányt. 

Meg kell bizonyosodni arról, hogy az összes megfelelő technológiai védelmi és szervezési intézkedés végrehajtásra került-e, egyrészt az adatvédelmi incidens haladéktalan megállapítása, másrészt a felügyeleti hatóságnak történő bejelentés és az érintett sürgős értesítése érdekében. Azt, hogy az értesítésre indokolatlan késedelem nélkül került-e sor, különösen az adatvédelmi incidens jellegére és súlyosságára, valamint annak az érintettre gyakorolt következményeire, illetve hátrányos hatásaira figyelemmel kell megállapítani. A felügyeleti hatóságnak történt bejelentést az e rendeletben meghatározott feladataival és hatásköreivel összhangban történő beavatkozását eredményezheti.

 

Az adatvédelmi incidens bejelentése a felügyeleti hatóságnak

Az adatvédelmi incidenst az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül, és ha lehetséges, legkésőbb 72 órával azután, hogy az adatvédelmi incidens a tudomására jutott, bejelenti az illetékes felügyeleti hatóságnak, kivéve, ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően nem jár kockázattal a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve. Ha a bejelentés nem történik meg 72 órán belül, mellékelni kell hozzá a késedelem igazolására szolgáló indokokat is.

Az adatfeldolgozó az adatvédelmi incidenst, az arról való tudomásszerzését követően indokolatlan késedelem nélkül bejelenti az adatkezelőnek.

A bejelentésben legalább:

a)

ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, beleértve – ha lehetséges – az érintettek kategóriáit és hozzávetőleges számát, valamint az incidenssel érintett adatok kategóriáit és hozzávetőleges számát;

 

b)

közölni kell az adatvédelmi tisztviselő vagy a további tájékoztatást nyújtó egyéb kapcsolattartó nevét és elérhetőségeit;

 

c)

ismertetni kell az adatvédelmi incidensből eredő, valószínűsíthető következményeket;

 

d)

ismertetni kell az adatkezelő által az adatvédelmi incidens orvoslására tett vagy tervezett intézkedéseket, beleértve adott esetben az adatvédelmi incidensből eredő esetleges hátrányos következmények enyhítését célzó intézkedéseket.

Ha és amennyiben nem lehetséges az információkat egyidejűleg közölni, azok további indokolatlan késedelem nélkül később részletekben is közölhetők.

Az adatkezelő nyilvántartja az adatvédelmi incidenseket, feltüntetve az adatvédelmi incidenshez kapcsolódó tényeket, annak hatásait és az orvoslására tett intézkedéseket. E nyilvántartás lehetővé teszi, hogy a felügyeleti hatóság ellenőrizze az e cikk követelményeinek való megfelelést.

 

Az érintett tájékoztatásának kötelezettsége a GDPR 34. cikke szerint

Ha az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár a természetes személyek jogaira és szabadságaira nézve, az adatkezelő indokolatlan késedelem nélkül tájékoztatja az érintettet az adatvédelmi incidensről. Az érintett részére adott tájékoztatásban világosan és közérthetően ismertetni kell az adatvédelmi incidens jellegét, és közölni kell legalább a GDPR 33. cikk (3) bekezdésének b), c) és d) pontjában említett információkat és intézkedéseket.

Az érintettet nem kell tájékoztatni, ha a következő feltételek bármelyike teljesül:

a)

az adatkezelő megfelelő technikai és szervezési védelmi intézkedéseket hajtott végre, és ezeket az intézkedéseket az adatvédelmi incidens által érintett adatok tekintetében alkalmazták, különösen azokat az intézkedéseket – mint például a titkosítás alkalmazása –, amelyek a személyes adatokhoz való hozzáférésre fel nem jogosított személyek számára értelmezhetetlenné teszik az adatokat;

 

b)

az adatkezelő az adatvédelmi incidenst követően olyan további intézkedéseket tett, amelyek biztosítják, hogy az érintett jogaira és szabadságaira jelentett, az (1) bekezdésben említett magas kockázat a továbbiakban valószínűsíthetően nem valósul meg;

 

c)

a tájékoztatás aránytalan erőfeszítést tenne szükségessé. Ilyen esetekben az érintetteket nyilvánosan közzétett információk útján kell tájékoztatni, vagy olyan hasonló intézkedést kell hozni, amely biztosítja az érintettek hasonlóan hatékony tájékoztatását.

Ha az adatkezelő még nem értesítette az érintettet az adatvédelmi incidensről, a felügyeleti hatóság, miután mérlegelte, hogy az adatvédelmi incidens valószínűsíthetően magas kockázattal jár-e, elrendelheti az érintett tájékoztatását, vagy megállapíthatja a fent említett feltételek valamelyikének teljesülését.

 

Az érintettet megillető jogok a GDPR szerint:

Az adatkezeléssel összefüggésben az Adatkezelőn keresztül: 

tájékoztatást kérhet az adatkezelésről és hozzáférést kérhet a rá vonatkozóan kezelt adatokhoz, 

– pontatlan adatok esetén helyesbítést vagy a hiányos adatok kiegészítését kérheti, 

– a hozzájárulása alapján kezelt adatok törlését kérheti,

tiltakozhat a személyes adatok kezelése ellen, 

-élhet az adathordozhatóság jogával

– az adatkezelés korlátozását kérheti. 

Az érintett tájékoztatás kérése alapján – amennyiben az nem esik törvényben meghatározott érdekből korlátozás alá – megismerheti, hogy személyes adatainak kezelése folyamatban van-e az adatkezelőnél és jogosult arra, hogy a rá vonatkozóan kezelt adatok kapcsán tájékoztatást kapjon arról, hogy – milyen célból kezeli, – mi jogosítja fel az adatok kezelésére (jogalapjáról), – mikortól és meddig kezeli az adatokat (időtartamáról), – milyen adatokat kezel, és azok másolatát az érintett rendelkezésére bocsátja, – a személyes adatok címzettjeiről, illetve a címzettek kategóriáiról, – harmadik országba vagy nemzetközi szervezet részére történő továbbításról, – az adatkezeléssel kapcsolatos érintetti jogairól, – jogorvoslati lehetőségeiről. A tájékoztatás iránti és hozzáférésre irányuló kérelmekre a munkáltató, mint adatkezelő legkésőbb 30 napon belül válaszol. Az érintett által a róla kezelt személyes adatokról kért további másolatokért az adatkezelő az adminisztratív költségeken alapuló, észszerű mértékű díjat számíthat fel. Egyes esetekben az adatkezelő a törvényi felhatalmazás alapján – például bűncselekmények megelőzése vagy üldözése érdekében – a tájékoztatást megtagadhatja, ekkor a válaszban szerepel a tájékoztatás megtagadását megalapozó törvényi rendelkezés és jogorvoslati lehetőségéről szóló tájékoztatás. 

Az adat helyesbítésének (módosításának) kérése esetén a módosítani kért adat valóságát az érintettnek alá kell támasztania, és igazolnia kell azt is, hogy valóban az arra jogosult személy kéri az adat módosítását. Amennyiben nem egyértelmű, hogy a kezelt adat helyes vagy pontos, akkor az adatkezelő az adatot nem helyesbíti, csak megjelöli, azaz jelzi, hogy azt az érintett kifogásolta, de nem biztos, hogy helytelen. Az adatkezelő a kérés hitelességének megerősítését követően, indokolatlan késedelem nélkül helyesbíti a pontatlan személyes adatokat, illetve kiegészíti a kérelemmel érintett adatokat. A helyesbítésről vagy megjelölésről az adatkezelő az érintettet értesíti. 

Adatkezelés korlátozására irányuló kérelmének az adatkezelő akkor tesz eleget, ha az alábbiak valamelyike teljesül:

 – az érintett vitatja a személyes adatok pontosságát, ez esetben a korlátozás arra az időtartamra vonatkozik, amely lehetővé teszi, hogy az adatkezelő ellenőrizze a személyes adatok pontosságát,

 – az adatkezelés jogellenes, és az érintett ellenzi az adatok törlését, ehelyett kéri azok felhasználásának korlátozását,

 – az adatkezelőnek már nincs szüksége a személyes adatokra adatkezelés céljából, de az érintett igényli azokat jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez; vagy is a rá vonatkozó adatkezelés ellen. 

Ha az adat korlátozás alá esik, akkor a személyes adatokat a tárolás kivételével csak: 

– az érintett hozzájárulásával,

 – jogi igények előterjesztéséhez, érvényesítéséhez vagy védelméhez,

 – más természetes vagy jogi személy jogainak védelme érdekében, vagy 

– az Európai Unió, illetve valamely tagállam fontos közérdekéből lehet kezelni. 

Az adatkezelő az adatkezelés korlátozásának feloldásáról előzetesen tájékoztatja az érintettet. 

 

Jogorvoslati lehetőség

Amennyiben az érintett úgy ítéli meg, hogy az adatkezelés a GDPR rendelkezéseibe ütközik, illetve sérelmesnek véli azt, ahogy az adatkezelő a személyes adatait kezeli, akkor célszerű az adatvédelmi tisztviselőt, amennyiben az adatkezelő nem alkalmaz adatvédelmi tisztviselőt, abban az esetben a társaság képviselőjét keresni a panaszával. A panasz minden esetben kivizsgálásra kerül. Ha a panaszára kapott válasz ellenére továbbra is sérelmezi azt, ahogyan a rendőrségi adatkezelő szerv kezeli az adatait, vagy közvetlenül az adatvédelmi hatósághoz kíván fordulni, akkor bejelentéssel élhet a Nemzeti Adatvédelmi és Információszabadság Hatóságnál (1055 Budapest, Falk Miksa u. 9-11., 1363 Budapest. Pf. 9.)

Lehetősége van adatainak védelme érdekében bírósághoz fordulni, amely az ügyben soron kívül jár el. Ebben az esetben eldöntheti, hogy a lakóhelye (állandó lakcím) vagy a tartózkodási helye (ideiglenes lakcím) szerinti törvényszéknél (https://birosag.hu/torvenyszekek) nyújtja-e be keresetét. A lakóhelye vagy tartózkodási helye szerinti törvényszéket megkeresheti a https://birosag.hu/birosag-kereso oldalon.

Amennyiben az Adetkezelő Facebook oldalával kapcsolatban tapasztalja, hogy megsértették az adatkezelésre vonatkozó törvényi rendelkezéseket, vagy nem teljesítették valamely kérelmét, személyes adatait a Meta Platforms Ireland Ltd., (4 Grand Canal Square, Grand Canal Harbour, Dublin 2, Ireland) kezeli. Emiatt az ügyben eljárni az ír adatvédelmi hatóság jogosult, így panaszával az ír Data Protection Commission –hoz (21 Fitzwilliam Square, South
Dublin 2, D02 RD28, Ireland) forduljon.